pennant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pennant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pennant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pennant.

Từ điển Anh Việt

 • pennant

  /'penənt/

  * danh từ

  (hàng hải) dây móc thòng lọng (treo trên móc cột buồm) ((cũng) pendant)

  (như) pennon

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pennant

  * kinh tế

  cờ đuôi theo

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  thừng treo (cờ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pennant

  the award given to the champion

  Synonyms: crown

  a flag longer than it is wide (and often tapering)

  a long flag; often tapering

  Synonyms: pennon, streamer, waft