crowning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crowning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crowning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crowning.

Từ điển Anh Việt

 • crowning

  * tính từ

  hoàn thiện, chu toàn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • crowning

  * kỹ thuật

  cuốn

  độ khum

  độ vồng

  nhịp cuốn

  mái vòm

  sự lồi

  sự tạo vành (cán)

  vòng

  xây dựng:

  sự làm vồng

  vòm đường

  cơ khí & công trình:

  sự làm vồng độ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • crowning

  representing a level of the highest possible achievement or attainment

  the crowning accomplishment of his career

  forming or providing a crown or summit

  the crowning star on a Christmas tree

  her hair was her crowning glory

  Similar:

  crown: invest with regal power; enthrone

  The prince was crowned in Westminster Abbey

  Synonyms: coronate

  crown: be the culminating event

  The speech crowned the meeting

  Synonyms: top

  crown: form the topmost part of

  A weather vane crowns the building

  crown: put an enamel cover on

  crown my teeth