impinge on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impinge on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impinge on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impinge on.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • impinge on

  * kỹ thuật

  làm đập vào

  vật lý:

  lam va vào

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • impinge on

  Similar:

  hit: hit against; come into sudden contact with

  The car hit a tree

  He struck the table with his elbow

  Synonyms: strike, run into, collide with

  Antonyms: miss