affecter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affecter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affecter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affecter.

Từ điển Anh Việt

  • affecter

    xem affect