involve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

involve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm involve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của involve.

Từ điển Anh Việt

 • involve

  /in'vɔlv/

  * ngoại động từ

  gồm, bao hàm

  làm cho mắc míu (vào chuyện gì); làm liên luỵ, làm dính líu, làm dính dáng

  ((thường) dạng bị động) thu hút tâm trí của; để hết tâm trí vào (cái gì)

  he was involved in working out a solution to the problem: anh ấy để hết tâm trí tìm cách giải quyết vấn đề

  đòi hỏi phải, cần phải, kéo theo

  expansion is business involves expenditure: sự mở rộng việc kinh doanh đòi hỏi phải chi tiêu

  cuộn vào, quấn lại

 • involve

  nâng lên luỹ thừa; suy ra, kéo theo; xoáy, xoắn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • involve

  * kỹ thuật

  bao hàm

  chứa

  kéo theo

  lôi kéo

  quấn lại

  quay theo

  xoáy

  toán & tin:

  cuộn vào

  nâng lên lũy thừa

  cơ khí & công trình:

  gồm

  kể cả

  hóa học & vật liệu:

  tham gia vào

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • involve

  connect closely and often incriminatingly

  This new ruling affects your business

  Synonyms: affect, regard

  engage as a participant

  Don't involve me in your family affairs!

  contain as a part

  Dinner at Joe's always involves at least six courses

  occupy or engage the interest of

  His story completely involved me during the entire afternoon

  make complex or intricate or complicated

  The situation was rather involved

  Similar:

  imply: have as a necessary feature

  This decision involves many changes

  necessitate: require as useful, just, or proper

  It takes nerve to do what she did

  success usually requires hard work

  This job asks a lot of patience and skill

  This position demands a lot of personal sacrifice

  This dinner calls for a spectacular dessert

  This intervention does not postulate a patient's consent

  Synonyms: ask, postulate, need, require, take, call for, demand

  Antonyms: obviate