need nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

need nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm need giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của need.

Từ điển Anh Việt

 • need

  /ni:d/

  * danh từ

  sự cần

  if need be: nếu cần

  in case of need: trong trường hợp cần đến

  there is no need to hury: không cần gì phải vội

  to have of something; to stand (to be) in need of something: cần cái gì

  tình cảnh túng thiếu; lúc khó khăn, lúc hoạn nạn

  to feel the pinch of need: cảm thấy sự gieo neo của túng thiếu

  thứ cần dùng nhu cầu

  can earn enough to satisfy one's needs: có thể kiến đủ để thoả mãn tất cả những nhu cầu cho cuộc sống của mình

  (số nhiều) sự đi ỉa, sự đi đái

  to do one's needs: đi ỉa, đi đái

  * ngoại động từ

  cần, đòi hỏi

  do you need any help?: anh có cần sự giúp đỡ không?

  this question needs a reply: câu hỏi này đòi hỏi phải được trả lời

  this house needs repair: cái nhà này cần sửa chữa

  * nội động từ

  cần

  every work needs to be dome with care: mọi việc đều cần được làm cẩn thận

  you need not have taken tje trouble to bring the letter: đáng lẽ anh không cần phải mang bức thư đến

  I come?: tôi có cần đến không?

  * nội động từ (từ cổ,nghĩa cổ)

  cần thiết

  it needs not: cái đó không cần thiết

  lâm vào cảnh túng quẫn; gặp lúc hoạn nạn

 • Need

  (Econ) Nhu cầu.

  + Đôi khi người ta lập luận rằng trong một thị trường tự do, các cá nhân sẽ không có cầu đối với một số hàng hoá nào đó nhiều đến mức mà xã hội hay cộng đồng cho là họ cần phải tiêu dùng.

 • need

  cần phải

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • need

  * kinh tế

  cần

  cần thiết

  nhu cầu

  nhu yêú

  sự cần thiết

  * kỹ thuật

  cần

  cần, phải

  nhu cầu

  phải

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • need

  a condition requiring relief

  she satisfied his need for affection

  God has no need of men to accomplish His work

  there is a demand for jobs

  Synonyms: demand

  anything that is necessary but lacking

  he had sufficient means to meet his simple needs

  I tried to supply his wants

  Synonyms: want

  have or feel a need for

  always needing friends and money

  Similar:

  motivation: the psychological feature that arouses an organism to action toward a desired goal; the reason for the action; that which gives purpose and direction to behavior

  we did not understand his motivation

  he acted with the best of motives

  Synonyms: motive

  indigence: a state of extreme poverty or destitution

  their indigence appalled him

  a general state of need exists among the homeless

  Synonyms: penury, pauperism, pauperization

  necessitate: require as useful, just, or proper

  It takes nerve to do what she did

  success usually requires hard work

  This job asks a lot of patience and skill

  This position demands a lot of personal sacrifice

  This dinner calls for a spectacular dessert

  This intervention does not postulate a patient's consent

  Synonyms: ask, postulate, require, take, involve, call for, demand

  Antonyms: obviate

  want: have need of

  This piano wants the attention of a competent tuner

  Synonyms: require