pauperization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pauperization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pauperization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pauperization.

Từ điển Anh Việt

  • pauperization

    /,pɔ:pərai'zeiʃn/

    * danh từ

    sự bần cùng hoá

Từ điển Anh Anh - Wordnet