touch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

touch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm touch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của touch.

Từ điển Anh Việt

 • touch

  /tʌtʃ/

  * danh từ

  sự sờ, sự mó, sự đụng, sự chạm

  xúc giác

  nét (vẽ); ngón (đàn); bút pháp, văn phong

  a bold touch: một nét vẽ bạo

  to add a few finishing touches: hoàn chỉnh, thêm vào một vài nét hoàn chỉnh

  một chút, một ít

  a touch of jealousy: hơi ghen

  a touch of salt: một chút muối

  a touch of indigestion: hơi bị đầy bụng

  sự tiếp xúc, sự giao thiệp; quan hệ; sự dính líu, sự dính dáng

  to keep in touch with: giữ quan hệ với; có dính líu với

  to be out of touch with: không có quan hệ với, mất liên lạc với

  to lose touch with: mất liên lạc với, tiếp xúc đến

  (thể dục,thể thao) đường biên (bóng đá)

  (âm nhạc) lối bấm phím

  (y học) phép thăm bệnh bằng cách sờ

  (từ cổ,nghĩa cổ) sự thử thách, sự thử; đá thử

  to put to the touch: đem thử thách

  true as touch: rất chính xác

  * ngoại động từ

  sờ, mó, đụng, chạm

  đạt tới, đến

  I can touch the ceiling: tôi có thể với tới trần

  the thermometer touched 37 o; yesterday: hôm qua nhiệt biểu lên tới 37 o

  to touch bottom: xuống dốc đến cùng cực

  to touch the spot: (thông tục) gãi đúng chỗ ngứa

  gần, kề, sát bên, liền

  his garden touches ours: vườn của anh ta sát liền ngay với vườn của chúng tôi

  đả động đến, nói đến, đề cập đến, nói chạm đến

  to touch [on] a subject in the conversation: đả động đến một vấn đề trong khi nói chuyện

  gõ nhẹ, đánh nhẹ (chuông), gảy (đàn); bấm (phím đàn)

  to touch the piano: bấm phím đàn pianô

  đụng vào, dính vào, mó vào, vầy vào, vọc vào

  please do not touch my papers: xin đừng mó vào giấy tờ của tôi

  có liên quan, có quan hệ với, dính dáng, dính líu

  the question touched your interests: vấn đề có dính líu đến quyền lợi của anh

  what happens to him doesn't touch me at all: những việc xảy đến với nó không có liên quan gì tới tôi cả

  đụng đến, ăn, uống, dùng đến

  he promises not to touch alcohol: hắn hứa là không đụng đến một giọt rượu

  làm cảm động, làm mủi lòng, gợi mối thương tâm, làm xúc động

  his grief touched us deeply: nỗi đau buồn của anh ta làm chúng tôi vô cùng xúc động

  làm mếch lòng, làm phật lòng, chạm lòng tự ái, xúc phạm

  that touched him home: điều đó làm anh ta hết sức phật lòng; điều đó chạm lòng tự ái của anh ta

  có ảnh hưởng, có tác dụng

  nothing you can say will touch him: tất cả những điều anh có thể nói sẽ chả có tác dụng gì đối với nó

  làm hư nhẹ, gây thiệt hại nhẹ, làm hỏng nhẹ

  the frost has touched the vines: sương giá làm hư hại nhẹ những giàn nho

  sánh kịp, bằng, tày

  nobody can touch him in causticity: không ai có thể sánh kịp ông ta về lối châm biếm chua cay

  (hàng hải) cặp, ghé (bến...)

  the ship touched Colombo: con tàu cặp bến Cô-lom-bô

  (từ lóng) gõ, vay

  he touched me for 10 d: nó gõ tôi lấy mười đồng, nó vay tôi mười đồng

  * nội động từ

  chạm nhau, đụng nhau

  do the báll touch?: những quả bóng có chạm nhau không?

  gần sát, kề nhau

  to touch at

  (hàng hải) cặp, ghé, đỗ vào (bến...)

  to touch at a port: cặp bến

  to touch down

  (thể dục,thể thao) chạm đường biên ngang

  (hàng không) hạ cánh

  to touch in

  vẽ phác, phác hoạ

  to touch in the eyebrows of the portrait: vẽ phác đôi lông mày của bức chân dung

  to touch off

  cắt đứt (đường dây điện thoại, sự liên lạc bằng điện thoại)

  vẽ phác, phác hoạ

  bắn, nổ, xả, nhả (đạn)

  gây ra, phát động (phong trào phản đối...)

  to touch on (upon)

  bàn đến, đả động đến, nói đến, đề cập đến

  to touch on (upon) a subject: đề cập đến một vấn đề

  to touch up

  tô, sửa qua

  to touch up a drawing: sửa qua bức vẽ

  quất roi vào (ngựa...)

  to touch with

  nhuốm, đượm, ngụ

  praise touched with jealousy: lời khen ngợi thoáng ngụ ý ghen tuông

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • touch

  the event of something coming in contact with the body

  he longed for the touch of her hand

  the cooling touch of the night air

  Synonyms: touching

  the faculty by which external objects or forces are perceived through contact with the body (especially the hands)

  only sight and touch enable us to locate objects in the space around us

  Synonyms: sense of touch, skin senses, touch modality, cutaneous senses

  a suggestion of some quality

  there was a touch of sarcasm in his tone

  he detected a ghost of a smile on her face

  Synonyms: trace, ghost

  a distinguishing style

  this room needs a woman's touch

  Synonyms: signature

  the act of putting two things together with no space between them

  at his touch the room filled with lights

  Synonyms: touching

  a slight but appreciable amount

  this dish could use a touch of garlic

  Synonyms: hint, tinge, mite, pinch, jot, speck, soupcon

  a slight attack of illness

  he has a touch of rheumatism

  Synonyms: spot

  the act of soliciting money (as a gift or loan)

  he watched the beggar trying to make a touch

  the sensation produced by pressure receptors in the skin

  she likes the touch of silk on her skin

  the surface had a greasy feeling

  Synonyms: touch sensation, tactual sensation, tactile sensation, feeling

  deftness in handling matters

  he has a master's touch

  the feel of mechanical action

  this piano has a wonderful touch

  make physical contact with, come in contact with

  Touch the stone for good luck

  She never touched her husband

  perceive via the tactile sense

  Helen Keller felt the physical world by touching people and objects around her

  affect emotionally

  A stirring movie

  I was touched by your kind letter of sympathy

  Synonyms: stir

  be in direct physical contact with; make contact

  The two buildings touch

  Their hands touched

  The wire must not contact the metal cover

  The surfaces contact at this point

  Synonyms: adjoin, meet, contact

  deal with; usually used with a form of negation

  I wouldn't touch her with a ten-foot pole

  The local Mafia won't touch gambling

  cause to be in brief contact with

  He touched his toes to the horse's flanks

  tamper with

  Don't touch my CDs!

  Synonyms: disturb

  comprehend

  He could not touch the meaning of the poem

  Similar:

  contact: a communicative interaction

  the pilot made contact with the base

  he got in touch with his colleagues

  refer: be relevant to

  There were lots of questions referring to her talk

  My remark pertained to your earlier comments

  Synonyms: pertain, relate, concern, come to, bear on, touch on, have-to doe with

  affect: have an effect upon

  Will the new rules affect me?

  Synonyms: impact, bear upon, bear on, touch on

  reach: to extend as far as

  The sunlight reached the wall

  Can he reach?" "The chair must not touch the wall

  Synonyms: extend to

  equal: be equal to in quality or ability

  Nothing can rival cotton for durability

  Your performance doesn't even touch that of your colleagues

  Her persistence and ambition only matches that of her parents

  Synonyms: rival, match

  allude: make a more or less disguised reference to

  He alluded to the problem but did not mention it

  Synonyms: advert

  partake: consume

  She didn't touch her food all night

  tint: color lightly

  her greying hair was tinged blond

  the leaves were tinged red in November

  Synonyms: tinct, tinge