allude nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allude nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allude giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allude.

Từ điển Anh Việt

 • allude

  /ə'lu:d/

  * nội động từ

  nói bóng gió, ám chỉ

  to allude to something: nói bóng gió một việc gì

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • allude

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  nói bóng gió

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • allude

  make a more or less disguised reference to

  He alluded to the problem but did not mention it

  Synonyms: touch, advert