advert nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advert nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advert giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advert.

Từ điển Anh Việt

  • advert

    /əd'və:t/

    * nội động từ

    ám chỉ (nói hoặc viết); nói đến, kể đến

    tai hoạ, tai ương

Từ điển Anh Anh - Wordnet