advertising manager nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advertising manager nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advertising manager giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advertising manager.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advertising manager

    * kinh tế

    giám đốc quảng cáo