advertising film nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advertising film nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advertising film giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advertising film.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advertising film

    * kinh tế

    phim quảng cáo