advertising expert nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advertising expert nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advertising expert giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advertising expert.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advertising expert

    * kinh tế

    chuyên viên quảng cáo