advertised tour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advertised tour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advertised tour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advertised tour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advertised tour

    * kinh tế

    chuyến du lịch có quảng cáo