advertised for a job (to...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advertised for a job (to...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advertised for a job (to...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advertised for a job (to...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advertised for a job (to...)

    * kinh tế

    đăng quảng cáo để tìm việc làm