advertisement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advertisement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advertisement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advertisement.

Từ điển Anh Việt

 • advertisement

  /əd'və:tismənt/

  * danh từ

  sự quảng cáo; bài quảng cáo (trên báo, trên đài...)

  tờ quảng cáo; tờ yết thị; tờ thông báo (dán trên tường...)

  advertisement column

  cột quảng cáo, mục quảng cáo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • advertisement

  * kinh tế

  quảng cáo nhỏ

  quảng cáo phân loại

  rao vặt

  sự quảng cáo

  tờ quảng cáo

  * kỹ thuật

  quảng cáo

  sự quảng cáo

Từ điển Anh Anh - Wordnet