advertisement for bids nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advertisement for bids nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advertisement for bids giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advertisement for bids.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advertisement for bids

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự công khai mời thầu

    sự quảng cáo gọi thầu