advertisement solicitor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advertisement solicitor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advertisement solicitor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advertisement solicitor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advertisement solicitor

    * kinh tế

    người môi giới quảng cáo