refer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

refer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm refer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của refer.

Từ điển Anh Việt

 • refer

  /ri'fə:/

  * ngoại động từ

  quy, quy cho, quy vào

  to refer one's failure to...: quy sự thất bại là ở tại...

  chuyển đến (ai, tổ chức nào) để xem xét, giao cho nghiên cứu giải quyết

  the matter must be referred to a tribunal: vấn đề phải được chuyển đến một toà án để xét xử

  to refer a question to someone's decision: giao một vấn đề cho ai quyết định

  chỉ dẫn (ai) đến hỏi (người nào, tổ chức nào)

  I have been referred to you: người ta chỉ tôi đến hỏi anh

  to refer oneself: viện vào, dựa vào, nhờ cậy vào

  I refer myself to your experience: tôi dựa vào kinh nghiệm của anh

  * nội động từ

  xem, tham khảo

  to refer to one's watch for the exact time: xem đồng hồ để biết đúng mấy giờ

  to refer to a documemt: tham khảo một tài liệu

  ám chỉ, nói đến, kể đến, nhắc đến

  don't refer to the matter again: đừng nhắc đến vấn đề ấy nữa

  that is the passage he referred to: đó là đoạn ông ta nói đến

  tìm đến, viện vào, dựa vào, nhờ cậy vào

  to refer to somebody for help: tìm đến ai để nhờ cậy ai giúp đỡ; nhờ cậy sự giúp đỡ của ai

  có liên quan tới, có quan hệ tới, có dính dáng tới

  to refer to something: có liên quan đến việc gì

  hỏi ý kiến

  to refer to somebody: hỏi ý kiến ai

  refer to drawer

  ((viết tắt) R.D.) trả lại người lĩnh séc (trong trường hợp ngân hàng chưa thanh toán được)

  referring to your letter

  (thương nghiệp) tiếp theo bức thư của ông

 • refer

  chỉ; hướng theo; có liên hệ với

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • refer

  * kỹ thuật

  tham chiếu

  toán & tin:

  chỉ, hướng theo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • refer

  be relevant to

  There were lots of questions referring to her talk

  My remark pertained to your earlier comments

  Synonyms: pertain, relate, concern, come to, bear on, touch, touch on, have-to doe with

  think of, regard, or classify under a subsuming principle or with a general group or in relation to another

  This plant can be referred to a known species

  send or direct for treatment, information, or a decision

  refer a patient to a specialist

  refer a bill to a committee

  use a name to designate

  Christians refer to the mother of Jesus as the Virgin Mary

  Similar:

  mention: make reference to

  His name was mentioned in connection with the invention

  Synonyms: advert, bring up, cite, name

  consult: seek information from

  You should consult the dictionary

  refer to your notes

  Synonyms: look up

  denote: have as a meaning

  `multi-' denotes `many'