consult nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consult nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consult giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consult.

Từ điển Anh Việt

 • consult

  /kən'sʌlt/

  * ngoại động từ

  hỏi ý kiến, thỉnh thị, thăm dò

  to consult a lawyer: hỏi ý kiến luật sư

  tra cứu, tham khảo

  to consult a dictionary: tra (cứu) tự điển

  to consult a map: coi bản đồ

  to consult history: tra cứu lịch sử, tham khảo lịch sử

  quan tâm, để ý, lưu ý, nghĩ đến

  to consult common interests: nghĩ đến quyền lợi chung

  to consult someone's feelings: lưu ý đến tình cảm của ai

  * nội động từ

  bàn bạc, thảo luận, trao đổi ý kiến, hội ý

  to consult together: thảo luận bàn bạc với nhau

  we have consulted about the matter: chúng tôi đã hội ý với nhau về việc ấy

  to consult one's pillow

  nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ

 • consult

  (Tech) cố vấn, tham vấn (đ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • consult

  get or ask advice from

  Consult your local broker

  They had to consult before arriving at a decision

  Synonyms: confer with

  seek information from

  You should consult the dictionary

  refer to your notes

  Synonyms: refer, look up

  advise professionally

  The professor consults for industry

  Similar:

  confer: have a conference in order to talk something over

  We conferred about a plan of action

  Synonyms: confabulate, confab