pinch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pinch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pinch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pinch.

Từ điển Anh Việt

 • pinch

  /pintʃ/

  * danh từ

  cái vấu, cái véo, cái kẹp, cái kẹt

  to give someone a pinch: véo ai một cái

  nhúm

  a pinch of salt: một nhúm muối

  a pinch of snuff: một nhúm thuốc hít

  (nghĩa bóng) cảnh o ép, sự giằn vặt, sự dày vò

  the pinch of poverty: cảnh túng đói giày vò

  the pinch of hunger: cơn đói cồn cào

  lúc gay go, lúc bức thiết

  to come to a pinch: đến lúc gay go; đến lúc bức thiết

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự ăn cắp

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự bắt, sự tóm cổ

  * ngoại động từ

  vấu, véo, kẹp, kẹt

  bó chặt, làm đau, làm tức (chân) (giày chật)

  the new shoes pinch me: đôi giày mới bó chặt làm đau chân tôi

  (nghĩa bóng) làm cồn cào (đói), làm tê buốt; làm tái đi (rét)

  to be pinched with cold: rét buốt, tái đi vì rét

  to be pinched with hunger: đói cồn cào

  cưỡng đoạt

  to pinch money from (out of) someone: cưỡng đoạt tiền của ai

  són cho (ai cái gì)

  to pinch someone in (of, for) food: són cho ai một tí đồ ăn

  giục, thúc (ngựa trong cuộc chạy đua)

  (hàng hải) cho (thuyền) đi ngược chiều gió

  (từ lóng) xoáy, ăn cắp

  (từ lóng) bắt, tóm cổ, bỏ vào tù

  * nội động từ

  bó chặt, làm đau, làm tức (giày chặt)

  keo cú, keo kiệt, vắt cổ chày ra nước

  that is where the shoe pinches

  khó khăn là chỗ ấy; rắc rối phiền toái là chỗ ấy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pinch

  a painful or straitened circumstance

  the pinch of the recession

  an injury resulting from getting some body part squeezed

  a squeeze with the fingers

  Synonyms: tweak

  squeeze tightly between the fingers

  He pinched her behind

  She squeezed the bottle

  Synonyms: squeeze, twinge, tweet, nip, twitch

  irritate as if by a nip, pinch, or tear

  smooth surfaces can vellicate the teeth

  the pain is as if sharp points pinch your back

  Synonyms: vellicate

  Similar:

  touch: a slight but appreciable amount

  this dish could use a touch of garlic

  Synonyms: hint, tinge, mite, jot, speck, soupcon

  emergency: a sudden unforeseen crisis (usually involving danger) that requires immediate action

  he never knew what to do in an emergency

  Synonyms: exigency

  nip: a small sharp bite or snip

  apprehension: the act of apprehending (especially apprehending a criminal)

  the policeman on the beat got credit for the collar

  Synonyms: arrest, catch, collar, taking into custody

  crimp: make ridges into by pinching together

  pilfer: make off with belongings of others

  Synonyms: cabbage, purloin, abstract, snarf, swipe, hook, sneak, filch, nobble, lift

  top: cut the top off

  top trees and bushes