tweak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tweak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tweak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tweak.

Từ điển Anh Việt

 • tweak

  /twi:k/

  * danh từ

  cái véo, cái vặn

  * ngoại động từ

  véo, vặn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tweak

  pinch or squeeze sharply

  Similar:

  pinch: a squeeze with the fingers

  pluck: pull or pull out sharply

  pluck the flowers off the bush

  Synonyms: pull off, pick off

  fine-tune: adjust finely

  fine-tune the engine