pinch bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pinch bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pinch bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pinch bar.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pinch bar

    a lever with a pointed projection that serves as a fulcrum; used to roll heavy wheels

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).