soupcon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soupcon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soupcon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soupcon.

Từ điển Anh Việt

  • soupcon

    * danh từ

    (+of) <đùa> chút, tí, thoáng; một lượng rất nhỏ; dấu vết

Từ điển Anh Anh - Wordnet