touch-me-not nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

touch-me-not nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm touch-me-not giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của touch-me-not.

Từ điển Anh Việt

  • touch-me-not

    /'tʌtʃmi'nɔt/

    * danh từ

    (thực vật học) cây bóng nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet