humble plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

humble plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm humble plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của humble plant.

Từ điển Anh Việt

  • humble plant

    /'hʌmblplænt/

    * danh từ

    (thực vật học) cây xấu hổ, cây trinh nữ

Từ điển Anh Anh - Wordnet