humble nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

humble nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm humble giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của humble.

Từ điển Anh Việt

 • humble

  /'hʌmbl/

  * tính từ

  khiêm tốn, nhún nhường

  a humble attiude: thái độ khiêm tốn

  khúm núm

  to be very humble towards one's superious: có thái độ quá khúm núm đối với cấp trên

  thấp kém, hèn mọn (cấp bậc, địa vị xã hôi, thành phần)

  humble position: địa vị thấp kém

  to be of humble birth: xuất thân từ tầng lớp dưới

  xoàng xĩnh, tầm thường; nhỏ bé (đồ vật...)

  a humble housee: căn nhà xoàng, căn nhà nhỏ bé

  to eat humble pie

  phải xin lỗi, phải nhận lỗi; chịu nhục

  * ngoại động từ

  làm nhục, sỉ nục

  hạ thấp

  to humble oneself: tự hạ mình

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • humble

  cause to be unpretentious

  This experience will humble him

  low or inferior in station or quality

  a humble cottage

  a lowly parish priest

  a modest man of the people

  small beginnings

  Synonyms: low, lowly, modest, small

  marked by meekness or modesty; not arrogant or prideful

  a humble apology

  essentially humble...and self-effacing, he achieved the highest formal honors and distinctions"- B.K.Malinowski

  Antonyms: proud

  used of unskilled work (especially domestic work)

  Synonyms: menial, lowly

  Similar:

  humiliate: cause to feel shame; hurt the pride of

  He humiliated his colleague by criticising him in front of the boss

  Synonyms: mortify, chagrin, abase

  base: of low birth or station (`base' is archaic in this sense)

  baseborn wretches with dirty faces

  of humble (or lowly) birth

  Synonyms: baseborn, lowly