humbleness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

humbleness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm humbleness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của humbleness.

Từ điển Anh Việt

 • humbleness

  /'hʌmblnis/

  * danh từ

  tính khiêm tốn, tính nhún nhường

  tính khúm núm

  tính thấp kém, tính hèn mọn

  tính xoàng xỉnh, tính tầm thường; tính nhỏ bé (đồ vật)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • humbleness

  the state of being humble and unimportant

  Synonyms: unimportance, obscureness, lowliness

  Similar:

  humility: a humble feeling

  he was filled with humility at the sight of the Pope

  Antonyms: pride

  humility: a disposition to be humble; a lack of false pride

  not everyone regards humility as a virtue

  Antonyms: conceit