touchy-feely nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

touchy-feely nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm touchy-feely giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của touchy-feely.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • touchy-feely

    (often derogatory) openly expressing love and affection (especially through physical contact)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).