affectional nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affectional nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affectional giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affectional.

Từ điển Anh Việt

  • affectional

    xem affection

Từ điển Anh Anh - Wordnet