affectedness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affectedness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affectedness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affectedness.

Từ điển Anh Việt

  • affectedness

    xem affected

Từ điển Anh Anh - Wordnet