affected head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affected head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affected head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affected head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • affected head

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cột nước điều khiển