affective insanity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affective insanity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affective insanity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affective insanity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • affective insanity

    * kỹ thuật

    y học:

    loạn tâm thần tình cảm