clothes pin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clothes pin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clothes pin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clothes pin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • clothes pin

    Similar:

    clothespin: wood or plastic fastener; for holding clothes on a clothesline

    Synonyms: clothes peg

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).