habilitate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

habilitate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm habilitate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của habilitate.

Từ điển Anh Việt

 • habilitate

  /hə'biliteit/

  * ngoại động từ

  xuất vốn để khai khác (mỏ...)

  * nội động từ

  chuẩn bị cho có đủ tư cách (để nhận một chức vụ gì ở trường đại học Đức)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • habilitate

  * kinh tế

  cung cấp vốn và thiết bị để khai thác (mỏ...)

  * kỹ thuật

  trang bị

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • habilitate

  qualify for teaching at a university in Europe

  He habilitated after his sabbatical at a prestigious American university

  Similar:

  dress: provide with clothes or put clothes on

  Parents must feed and dress their child

  Synonyms: clothe, enclothe, garb, raiment, tog, garment, fit out, apparel

  Antonyms: undress