arrange nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrange nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrange giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrange.

Từ điển Anh Việt

 • arrange

  /ə'reindʤ/

  * ngoại động từ

  sắp xếp, sắp đặt, sửa soạn

  arrange in alphabetical order: sắp xếp theo thứ tự abc

  to arrange a room: sửa soạn căn phòng

  to arrange one's hair: chải (vuốt) tóc cho gọn gàng tề chỉnh

  thu xếp; chuẩn bị

  to arrange a meeting: thu xếp cuộc gặp gỡ

  to arrange a marriage: thu xếp việc cưới xin

  dàn xếp, hoà giải (một cuộc cãi nhau...)

  cải biên, soạn lại

  to arrange a piece of music: cải biên một bản nhạc

  to arrange a play for broadcasting: soạn lại một vở kịch để phát thanh

  (toán học) chỉnh hợp

  (kỹ thuật) lắp ráp

  (quân sự) sắp xếp thành hàng ngũ chỉnh tề

  * nội động từ

  thu xếp; chuẩn bị

  to arrange to come early: thu xếp để đến sớm

  dàn xếp, đồng ý, thoả thuận

  to arrange with somebody about something: dàn xếp với ai vấn đề gì; đồng ý với ai cái gì

  (quân sự) đứng thành hàng ngũ chỉnh tề

 • arrange

  sắp xếp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arrange

  * kỹ thuật

  bố trí

  chỉnh hợp

  lắp ráp

  sắp đặt

  sắp xếp

  cơ khí & công trình:

  giá đặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arrange

  put into a proper or systematic order

  arrange the books on the shelves in chronological order

  Synonyms: set up

  Antonyms: disarrange

  make arrangements for

  Can you arrange a meeting with the President?

  Synonyms: fix up

  adapt for performance in a different way

  set this poem to music

  Synonyms: set

  arrange thoughts, ideas, temporal events

  arrange my schedule

  set up one's life

  I put these memories with those of bygone times

  Synonyms: set up, put, order

  Similar:

  stage: plan, organize, and carry out (an event)

  the neighboring tribe staged an invasion

  format: set (printed matter) into a specific format

  Format this letter so it can be printed out

  dress: arrange attractively

  dress my hair for the wedding

  Synonyms: set, do, coif, coiffe, coiffure