clippers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clippers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clippers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clippers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clippers

    * kỹ thuật

    cái kéo

    cái kìm