skip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skip.

Từ điển Anh Việt

 • skip

  /skip/

  * danh từ

  (thể dục,thể thao) đội trưởng, thủ quân

  ông bầu

  * danh từ

  thùng lồng (để chuyển người, đồ vật lên xuống hầm mỏ)

  (như) skep

  sự nhảy nhót, sự nhảy cẫng

  sự nhảy dây

  nhảy, bỏ quãng

  to skip from one subject to another: đang chuyện nọ nhảy (rọ) sang chuyện kia

  he skips as he reads: khi đọc, anh ấy bỏ quãng

  nhảy lớp

  (từ lóng) chuồn, lủi, đi mất

  * ngoại động từ

  nhảy, bỏ, quên

  to skip a passage: nhảy một đoạn

  to skip a form: nhảy một lớp

  to skip the descriptions: bỏ không đọc những đoạn tả, quên không đọc những đoạn tả

 • skip

  bước nhảy, nhảy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • skip

  * kinh tế

  khách quịt

  * kỹ thuật

  bỏ qua

  bước nhảy

  gàu

  gàu ống

  nhảy

  sự bỏ qua

  sự nhảy

  sự rẽ nhánh

  thùng chất liệu

  xe có thùng lật

  xe goòng lật

  cơ khí & công trình:

  công thay đổi đột ngột (trong động cơ)

  xe kíp lật

  xây dựng:

  gàu nâng

  nhảy cách

  xe kíp

  toán & tin:

  nhảy, bỏ qua

  hóa học & vật liệu:

  thùng lồng (chở người và vật liệu ở mỏ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • skip

  a gait in which steps and hops alternate

  bound off one point after another

  Synonyms: bound off

  Similar:

  omission: a mistake resulting from neglect

  jump: bypass

  He skipped a row in the text and so the sentence was incomprehensible

  Synonyms: pass over, skip over

  cut: intentionally fail to attend

  cut class

  hop: jump lightly

  Synonyms: hop-skip

  decamp: leave suddenly

  She persuaded him to decamp

  skip town

  Synonyms: vamoose

  skim: cause to skip over a surface

  Skip a stone across the pond

  Synonyms: skitter