skip lift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skip lift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skip lift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skip lift.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • skip lift

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thang máy kiểu thùng kíp