skipjack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skipjack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skipjack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skipjack.

Từ điển Anh Việt

 • skipjack

  /'skipdʤæk/

  * danh từ

  con nhảy (đồ chơi của trẻ con)

  cá nhảy; bọ nhảy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • skipjack

  * kinh tế

  cá ngừ phương đông

  cá ngừ vân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • skipjack

  oceanic schooling tuna of considerable value in Pacific but less in Atlantic; reaches 75 pounds; very similar to if not the same as oceanic bonito

  Synonyms: skipjack tuna, Euthynnus pelamis

  medium-sized tuna-like food fish of warm Atlantic and Pacific waters; less valued than tuna

  Synonyms: Atlantic bonito, Sarda sarda

  Similar:

  click beetle: able to right itself when on its back by flipping into the air with a clicking sound

  Synonyms: snapping beetle