skippet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skippet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skippet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skippet.

Từ điển Anh Việt

  • skippet

    /'skipit/

    * danh từ

    (sử học) ống đựng ấn, hộp ấn