skip key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skip key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skip key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skip key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • skip key

    * kỹ thuật

    khóa nhảy