cutinize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cutinize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cutinize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cutinize.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cutinize

    convert into cutin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).