cuteness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cuteness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cuteness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cuteness.

Từ điển Anh Việt

  • cuteness

    * danh từ

    sự ranh ma, sự láu lỉnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cuteness

    Similar:

    prettiness: the quality of being appealing in a delicate or graceful way (of a girl or young woman)