trend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trend.

Từ điển Anh Việt

 • trend

  /trend/

  * danh từ

  phương hướng

  the trend of the coastline: phương hướng của bờ bể

  khuynh hướng, xu hướng, chiều hướng

  the trend of modern thoughts: xu hướng của những tư tưởng hiện đại

  to show a trend towards...: có khuynh hướng về...

  * nội động từ

  đi về phía, hướng về, xoay về

  the road trends to the north: con đường đi về phía bắc

  có khuynh hướng về, có xu hướng về, hướng về

  modern thought is trending towards socialism: tư tưởng hiện đại đang hướng về chủ nghĩa xã hội

 • Trend

  (Econ) Xu hướng.

  + Còn gọi là xu hướng theo thời gian. 1)Thành phần dài hạn, cơ sở trong dữ liệu CHUỖI THỜI GIAN, thường được tính để thể hiện hướng vận động dài hạn của một biến số. 2)Một số đo mức trung bình của một đại lượng kinh tế tại một thời điểm nào đó.

 • trend

  (thống kê) xu thế

  analytic(al) t. xu thế thẳng

  rectilinear t. xu thế thẳng

  secular t. xu thế trường kỳ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • trend

  * kinh tế

  chiều hướng

  động hướng

  hướng đi của thị trường chứng khoán

  khuynh hướng

  xu hướng

  xu thế

  xu thế, xu hướng, khuynh hướng

  * kỹ thuật

  dạng

  dáng điệu

  hướng

  khuynh hướng

  phương

  xu hướng

  xu thế

  điện lạnh:

  sự dần tới

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • trend

  Similar:

  tendency: a general direction in which something tends to move

  the shoreward tendency of the current

  the trend of the stock market

  course: general line of orientation

  the river takes a southern course

  the northeastern trend of the coast

  drift: a general tendency to change (as of opinion)

  not openly liberal but that is the trend of the book

  a broad movement of the electorate to the right

  Synonyms: movement

  vogue: the popular taste at a given time

  leather is the latest vogue

  he followed current trends

  the 1920s had a style of their own

  Synonyms: style

  swerve: turn sharply; change direction abruptly

  The car cut to the left at the intersection

  The motorbike veered to the right

  Synonyms: sheer, curve, veer, slue, slew, cut