trendy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trendy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trendy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trendy.

Từ điển Anh Việt

 • trendy

  * tính từ

  hợp thời trang, rất mốt, chạy theo mốt

  thức thời

  * danh từ

  người chạy theo mốt

  người rởm đời

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • trendy

  * kinh tế

  đúng mốt

  kiểu mới nhất

  thời thượng

  thời thượng, đúng mốt, kiểu mới nhất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • trendy

  in accord with the latest fad

  trendy ideas

  trendy clothes

  voguish terminology

  Synonyms: voguish