trendline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trendline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trendline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trendline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trendline

    * kinh tế

    đường biểu thị hướng đi

    đường chiều hướng