arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arch.

Từ điển Anh Việt

 • arch

  /ɑ:tʃ/

  * danh từ

  khung tò vò, cửa tò vò

  hình cung

  vòm; nhịp cuốn (cầu...)

  * ngoại động từ

  xây khung vòm ở trên (cửa...); xây cuốn vòng cung

  uốn cong

  * nội động từ

  cong lại, uốn vòng cung

  * tính từ

  tinh nghịch, tinh quái, hóm, láu

  an arch smile: nụ cười hóm hỉnh, nụ cười láu lỉnh

 • ARCH

  (Econ) Kiểm nghiệm ARCH.

  + Để chỉ phương sai của sai số thay đổi điều kiện tự nhiên giảm, là một trắc nghiệm để phân biệt giữa tương quan chuỗi trong điều kiện xáo trộn và hiệu ứng nảy sinh từ sự biến đổi của xáo động được gọi là hiệu ứng ARCH.

 • arch

  vòm; nhịp cuốn ở cầu

  circularr a. nhịp tròn

  hingeless a. nhịp không tiết hợp

  hydrostatic a. nhịp thuỷ tĩnh

  parabolic a. nhịp parabolic

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arch

  a curved shape in the vertical plane that spans an opening

  a curved bony structure supporting or enclosing organs (especially the inner sides of the feet)

  a passageway under a curved masonry construction

  they built a triumphal arch to memorialize their victory

  Synonyms: archway

  (architecture) a masonry construction (usually curved) for spanning an opening and supporting the weight above it

  form an arch or curve

  her back arches

  her hips curve nicely

  Synonyms: curve, arc

  (used of behavior or attitude) characteristic of those who treat others with condescension

  Synonyms: condescending, patronizing, patronising

  expert in skulduggery

  an arch criminal

  naughtily or annoyingly playful

  teasing and worrying with impish laughter

  a wicked prank

  Synonyms: impish, implike, mischievous, pixilated, prankish, puckish, wicked