archie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

archie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm archie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của archie.

Từ điển Anh Việt

  • archie

    /'ɑ:tʃi/ (archibald) /'ɑ:tʃibəld/

    * danh từ

    (quân sự), (từ lóng) súng cao xạ