archival nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

archival nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm archival giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của archival.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • archival

    of or relating to or contained in or serving as an archive

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).